Jäsenyys

Jäsenenä tuet yhdistyksemme sanataidetoimintaa ja sanataidetyötä Pohjois-Karjalassa ja saat 10 % alennuksen Sanarattaan maksullisista sanataidetapahtumista (ei koske kansalaisopiston järjestämien ryhmien maksuja).

Jäsenmaksut:

• lapsen jäsenmaksu 5 €
• aikuisen jäsenmaksu 20 €

• perhejäsenmaksu 30 €
• kannatusjäsenmaksu yksityishenkilölle 40 €
• ainaisjäsenmaksu yksityishenkilölle 150 €
• yritysten ja yhteisöjen kannatusjäsenmaksu 90 €

Maksa jäsenmaksu Sanaratas ry:n tilille FI14 5770 0520 4522 17. Viitenumero on 23003. Jäsenmaksun jälkeen lähetä sähköpostiviestinä osoitteeseen info@www.sanaratas.net oheiset tiedot: nimi/nimet, syntymävuosi, kotikunta, puhelinnumero ja sähköposti.

Jos haluat liittyä tiedotuslistallemme, jonka kautta kerromme muun muassa tulevista tapahtumista, lähetä yhteystietosi sähköpostitse osoitteeseen info@www.sanaratas.net. Postia lähetämme noin kerran kuukaudessa.

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sanaratas ry ja sen kotipaikka on Joensuu ja toimialueena Pohjois-Karjala.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää sanataideopetusta Pohjois-Karjalan alueella säännöllisten sanataideryhmien, sanataideleirien, sanataidetyöpajojen ja muiden sanataidetapahtumien kautta. Yhdistys edistää sanataiteen ja erityisesti sanataiteen perusopetuksen ja muun sanataideopetuksen tuntemusta ja sisältöjä sekä kehittää paikallisesti ja alueellisesti lasten ja nuorten sanataiteen lakisääteistä perusopetusta, muuta sanataiteen opetusta ja ohjaustoimintaa sekä luo edellytyksiä sanataiteen harrastustoiminnalle. Yhdistys vahvistaa lastenkirjallisuuden ja lastenkulttuurin asemaa toimialueellaan tekemällä yhteistyötä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi sääntöjensä mukaan:
– järjestää sanataideryhmiä, sanataideleirejä, sanataidetyöpajoja ja muita kulttuuritapahtumia
– järjestää sanataiteellisia koulutus- ja kehittämistilaisuuksia
– harjoittaa sanataiteen alaan liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– tehdä aloitteita viranomaisille
– tehdä yhteistyössä muiden taiteen perusopetusta antavien ja taideharrastusta edistävien järjestöjen kanssa sekä erityisesti sanataiteen alalla toimivien yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä yhteisöjäseneksi oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta.

4. Jäsenten eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai suullisesti jollekin hallituksen jäsenelle.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistykseen liittyviltä ei peritä erillistä liittymismaksua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Maksujen suuruus voi olla eri suuruinen yksityisille henkilöille ja yhteisöille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan vuosittain 1-3 varajäsentä, jotka kutsutaan kokouksiin varsinaisten jäsenten poissa ollessa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestyksessä ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri taloudenhoitaja tai joku muu hallituksen määräämä henkilö, kukin erikseen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 15-vuotiaalla jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, lehti-ilmoituksella tai sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen yksityisille henkilöille ja yhteisöille seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän vuorokautta ennen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.