Sanaratas ry:n tietosuojaseloste

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti ja haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Voit halutessasi vaikuttaa tapaan, jolla käsittelemme tietojasi. Tietosuojakäytännöstämme tulee ilmi henkilötietoihin liittyvät oikeutesi sekä ohjeistus niiden käyttöön liittyen. Sanaratas ry:llä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sanaratas ry
Verkkosivut: www.sanaratas.net
Sähköposti: info@sanaratas.net

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Riikka Linjama
Puh. 040 724 7246
Sähköposti: info@sanaratas.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen asiakkaista, jäsenistä, sidosryhmien yhteyshenkilöistä ja työntekijöistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkuustiedot

*Nimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero

*Lupa Sanarattaan tapahtumissa otettujen kuvien ja tallenteiden käyttämiseen

*Lupa tapahtumissa luotujen töiden käyttämisestä Sanarattaan mainonnassa

*Sairaudet tai allergiat, jos ne tulee ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä

Jäsenyystiedot

*Jäsenyystiedot (syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotikunta)

Työntekijätiedot

*Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, tilinumero, verokortti

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Muut rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Poikkeuksena työntekijöiden osalta annetaan viranomaisille lakisääteiset tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa tai muiden tietojen säilyttäminen on tarpeen toiminnan toteuttamiseksi. Kirjanpitolain alaiset tiedot säilytetään tilinpidon vahvistamiseen ja apurahojen raportoimiseen saakka.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Sanaratas ry rikkoo henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.